Viimane number

Eesti Kunstimuuseumi Toimetised 6 (11) 2016ekm_toimetised

Jagatud praktikad. Kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris
Shared Practices: the Intertwinement of the Arts in the Culture of Socialist Eastern Europe
Koostanud PhD Anu Allas

Sisukord / Contents

FOOKUSES / IN FOCUS

Anu Allas
Jagatud praktikad. Kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris
Shared Practices: the Intertwinement of the Arts in the Culture of Socialist Eastern Europe

ARTIKLID / ARTICLES

Raino Isto
Aja ja ruumi dünamism. Arhitektuuri ja monumentaalskulptuuri süntees sotsialistliku Albaania märtrikalmistutel
Dynamisms of Time and Space: The Synthesis of Architecture and  Monumental Sculpture in Socialist Albania’s Martyrs’ Cemeteries

Stella Pelše
Mineviku paremik uuel tasandil. Kunstide süntees Läti kunstikirjutuses 1970. aastatel
The Best of the Past on a New Level: Synthesis of the Arts in Latvian Art Writing of the 1970s

Elnara Taidre
Kujutised ja keskkonnad totaalse visuaalse märgisüsteemi osana. Tõnis Vindi kunstipraktikatest Nõukogude ja taasiseseisvunud Eestis
Envisioning Images and Environments as Parts of the Total System of Visual Signs: On Tõnis Vint’s Artistic Practices in Soviet and Post-Soviet Estonia

Eleonora Farina
Ex oriente lux. Ion Grigorescu ja rühmitus Sigma sotsialistlikus Rumeenias
Ex Oriente Lux: Ion Grigorescu and the Sigma Group in Socialist Romania

Tomasz Załuski
Prakseoloogiast Teiste Kunstide Kunstnike Assotsiatsioonini. Meediumiülesus ja kunstide integratsioon KwieKuliku tegevustes
From Praxeology to the Artists of Other Arts Association:Integration of Arts and Transmediality in “Działania” by KwieKulik

Matteo Bertelé
Reaktsioon kunstipraktikana. Valera Tšerkašini kunst ja elu 1960. aastatel
Reaction as an Art Practice: The Art and Life of Valera Cherkashin in the Sixties