fbpx

Otsing

Veebitund „Portree – rohkem kui nägu“ Püsinäitusel

Kadrioru kunstimuuseum
Hind grupile
65 €
Benjamin Block. Saksi Weissenfelsi printsi portree. 1663. Õli. Eesti Kunstimuuseum
I kooliaste
II kooliaste
Muuseumitund
Veebitund

Veebitund „Portree – rohkem kui nägu“

Tunni eesmärk on tutvustada erinevaid portreeliike ning õpetada märkama ja tõlgendama detaile.

Veebitunnis uurime, mis sorti pilt on portree ja kas portree peab just pilt olema. Tunnis kohtume kroonitud peade ja õukondlastega, aga ka jõuka kodanlaseproua ja talulastega. Mängude ja ülesannete kaudu avastame, kuidas ja mida võivad portreed meile rääkida kujutatud inimestest ja nende kunagisest eluolust. Selgeks saavad mõisted täisfiguur, poolfiguur, kaksikportree, grupiportree, ratsaportree, autoportree, otsevaade, profiil jt. Igaüks saab ka ise mõelda, milline võiks olla temast kõnelev portree.

Märksõnad: portree, inimese kujutamine, vana aja inimesed, maal, skulptuur, Euroopa kultuuripärand, kunstialane sõnavara

Muuseumitund lõimib kunstiõpetust, eesti keelt ja ajalugu.

Tunni läbimisel õpilane:

 • teab, mis on portree;
 • tunneb mõisteid täisfiguur, poolfiguur, paarisportree, kaksikportree, grupiportree, autoportree, portreebüst, otsevaade, profiil;
 • märkab portreedel olevaid detaile ning oskab neid tõlgendada;
 • kirjeldab vaadeldud portreede näitel eri seisuste ja elualade esindajaid;
 • arutleb, millised detailid võiksid iseloomustada tänapäeva inimesi.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

 • suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga;
 • suutlikkust kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, oma seisukohti esitada ja põhjendada.

Veebitund kestab 60 min.
Veebitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ideid eel- ja järeltegevusteks

Enne muuseumitundi

 • Ettevalmistav vestlus kunstimuuseumi(de)st. Kes on käinud kunstimuuseumis? Millises? Mida olete seal näinud või mida seal võiks näha?
 • Vaadake tunnikirjelduse juures olevat pildigaleriid ja mõelge, kellega kujutatud inimestest tahaksite tuttavaks saada. Põhjendage valikut. Mida tahaksid sellelt inimeselt küsida?

Pärast muuseumitundi

 • Rühmatöö: meenutage tunnis nähtud portreesid. Igaüks valib ühe portreteeritu. Mõelge valitud tegelastega välja lugu.
 • Valige portreegaleriist üks teos ja kujutage sellel olevat isikut tänapäevases võtmes.
 • Looge vabalt valitud vahenditega autoportree. Mõtle, mida sinu portree võiks sinust rääkida. Milline formaat võiks kõige paremini sobida – portree rinnani, poolfiguur, täisfiguur? Millised riided või kostüüm valida? Kas hoiad midagi käes või on taustal midagi, mis võiks vaatajale sinu kohta vihjeid anda? Kas soovid lisada teksti? Milline formaat võiks kõige paremini sobida – portree rinnani, poolfiguur, täisfiguur?
  Soovi korral võite portree jaoks välja printida kuldraamiga töölehe.