fbpx

Otsing

Kogude kasutamise kord

1. Museaalide laenutamine näitusele

  • Eesti Kunstimuuseum laenutab museaale näitusele ainult organisatsioonidele ja juriidilistele isikutele. Museaale ei laenutata deponeerimiseks.
  • Museaalide laenutamine on soovitav vähemalt 6 kuud enne laenutamise algust kokku leppida Eesti Kunstimuuseumi vastava kogu hoidja ja peavarahoidjaga.
  • Kõik museaalide laenutamisega seotud võimalikud kulud (teoste konserveerimine, vormistamine – Eesti Kunstimuuseum annab teoseid välja vaid raamituna –, pakkimine, transport) tasub museaalide laenulevõtja.
  • Museaale-kunstiteoseid võib eksponeerida vaid kindlal valgus- (graafika kuni 50, maalid kuni 150 luksi), niiskus- (40–55%) ja temperatuurirežiimil (18–22 °C). Eksponeerimisruumides peab olema mehitatud turvavalve. Eesti Kunstimuuseumil on õigus esitada täiendavaid järelpärimisi eksponeerimistingimuste kohta ja vajadusel saata museaalide laenulevõtja kulul enne museaalide võimalikku laenutamist oma töötaja kohapeale eksponeerimistingimustega tutvuma.
  • Eesti Kunstimuuseumil on õigus museaali väljalaenamisest keelduda, kui laenutaotlus esitatakse liiga hilja; kui Eesti Kunstimuuseumi hinnangul museaali seisukord ei kannata transporti ja/või eksponeerimist ja/või museaali seisukord nõuab erakorralisi konserveerimistöid; kui eksponeerimistingimused ei vasta Eesti Kunstimuuseumi hinnangul nõuetele
  • Museaale-kunstiteoseid võib transportida vaid spetsiaalselt kunstiteoste transpordiks kohandatud sõidukiga (kunstiteoseid peab olema võimalik transpordi ajaks fikseerida; kunstiteostega samas sõidukis ei või transportida muid esemeid). Enne transpordi algust tuleb kasutatava sõiduki tüüp kooskõlastada Eesti Kunstimuuseumi koguhoidja või peavarahoidjaga. Eesti Kunstimuuseumil on õigus mitte anda üle museaale kokku lepitud transpordiks, kui sõiduk ei vasta töötajate hinnangul kunstiteoste transpordiks vajalikele nõuetele.
  • Laenulevõtja peab Eesti Kunstimuuseumi museaale käsitlema vastavalt kunstiteoste käsitlemise korrale: teoseid tuleb käsitleda puhastes kinnastes; teoseid ei tohi installeerimise käigus ajutiselt asetada põrandale, kui seal ei ole puhast pehmendusmaterjali; teoste riputamisel tuleb kasutada Eesti Kunstimuuseumi riputusdetaile (kui need on ette nähtud); teoste pakkimisel pärast eksponeerimise lõppu tuleb kasutada kunstiteoste pakkimiseks ette nähtud materjale ja meetodeid. Vastavate oskuste puudumisel peab laenulevõtja kunstiteoste käitlemiseks omal kulul kohale kutsuma Eesti Kunstimuuseumi esindaja.
  • Kõikides transpordi ja eksponeerimise käigus tekkinud museaalide seisukorra muutustest tuleb informeerida Eesti Kunstimuuseumi, kellel on õigus museaalide edasi-tagasi transpordi ja eksponeerimise käigus tekkinud võimalike kahjustuste korvamiseks esitada arve museaalide laenulevõtjale.
  • Eesti Kunstimuuseumi museaalide eksponeerimisel peab eksponeerimismaterjalides viitama nende museaalide kuulumisele Eesti Kunstimuuseumi kogusse.
  • Laenulevõtmise vormistamiseks teeb muuseumide infosüsteemiga liitunud muuseum pärast esialgse kokkuleppe saavutamist Eesti Kunstimuuseumiga taotluse MuISis. MuISi mittekasutavad laenulevõtjad esitavad Eesti Kunstimuuseumi peadirektori nimele juriidiliselt korrektse garantiikirja, mille on allkirjastanud laenulevõtja-poolne allkirjaõiguslik isik. Laenuleandmise vormistab Eesti Kunstimuuseumi peavarahoidja väljaandeaktiga, mille allkirjastavad mõlema poole museaalide laenutamise eest vastutavad töötajad.

2. Teoste reprodutseerimine publikatsioonides ning digiteeritud visuaalide kasutamine

Taotlusi reprodutseerida Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvaid teoseid erinevates publikatsioonides ning tellimusi muuseumi kogudesse kuuluvate teoste digiteeritud visuaalide õppeotstarbel ja isiklikuks kasutuseks saab teha aadressil Eesti Kunstimuuseumi digikogus.

3. Kogude külastamine uurimuslikul otstarbel

Eesti Kunstimuuseumi kogusid saab uurimuslikul eesmärgil külastada eelneval kokkuleppel vastava kogu hoidjaga.

Kersti Kuldna-Türkson

peavarahoidja