fbpx

Otsing

Kujutiste kasutus

Kujutiste kasutus on kaitstud autoriõigustega ning nende kasutamine on reguleeritud vastavalt hea tava kokkuleppele kunstiteoste reprodutseerimise kohta meediaväljaannetes.

Väljavõte Eesti Meediaettevõtete Liidu „Hea tava kokkuleppest kunstiteoste reprodutseerimise kohta ajalehtedes“:

II Teoste vaba kasutamise põhimõtted

4. Autoriõigusega kaitstud teoseid võib vabalt (ilma loata ja tasu maksmata) reprodutseerida juhul, kui see ei ole lähtudes AutÕS §-st 17 vastuolus teose tavapärase kasutamisega või ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huvisid ning toimub viisil, mis otseselt vastab AutÕS §19 lõikes 3² ja § 20¹ sätestatud tingimustele. Nimetatud AutÕS sätted on toodud Leppe lisas (vt. lisa 1).

5. Pooled leiavad, et teoste vabal reprodutseerimisel ajalehtedes tuleb lähtuda järgmisest põhimõtetest:

5.1. Päevasündmusena saab vaadata sündmust, mis on päevakajaline. Seega sündmust, mis on hetkel moes või inimestele huvipakkuv, kuid mis tegelikult leidis aset minevikus, ei saa käsitleda päevasündmusena. Leppe lisas (vt. lisa 3) on toodud näidisloetelu sündmustest, millede osas Pooled on pidanud vajalikus piiritleda ajavahemiku, mille jooksul ajalehed saavad neid sündmusi kajastada kui päevakajalisi;