fbpx

Otsing

Kestlik muuseum

Eesti Kunstimuuseum (EKM) on võtnud eesmärgiks vähendada oma tegevustest tulenevat keskkonnamõju, et panustada ühiskonna sotsiaalsesse, keskkonnaalasesse ja kultuurilisse heaolusse. EKM on keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse valdkonnas Eesti muuseumimaastikul eeskujuks ja teerajajaks ning usub, et kogu kultuurivaldkond mängib tähtsat rolli jätkusuutlikkuse tagamisel ja teadvustamisel ühiskonnas.

EKM-i jätkusuutlikkuse poliitika on kooskõlas organisatsiooni põhikirjaga ning arengukavaga 2022–2025. Keskkonnahoiu põhimõtete seadmisel on EKM lähtunud 2019. aastal ICOM-i üldkonverentsil vastu võetud resolutsioonist  ja ÜRO säästva arengu eesmärkidest.

EKM-is tegutseb keskkonnahoiu töögrupp, mille peamisteks ülesanneteks on muuseumi arengukavast lähtuvalt keskkonnateadliku tegevuskava koostamine ja selle elluviimise juhtimine kõigis EKM-i muuseumides.

Aastatel 2022–2023 on keskkonnahoiu juhtprojektina põhiteemaks võtnud Kumu kunstimuuseum.

Keskkonnamõju vähendamine

 • edendame Eesti Kunstimuuseumi haldusalasse kuuluvate hoonete ressursitõhusust;
 • väärtustame ja kasutame vastutustundlikult oma töös vajalikke põhiressursse ja vahendeid (elekter, vesi, paber), vältides ületarbimist ja sortides prügi;
 • suurendame muuseumi tegevustes ringmajanduse osakaalu;
 • järgime jätkusuutliku üritusekorraldaja meelespead;
 • viime ellu perioodiliselt koostatavat ja uuendatavat jätkusuutlikkuse tegevuskava ning avaldame muuseumi veebilehel iga-aastase aruande ressursikulust ja toimingute elluviimisest;
 • järgime jätkusuutlike näituste meelespead;
 • töötame välja jätkusuutliku näituse juhendit ja mudelit 2023. aastal Kumu kunstimuuseumis toimuva antropotseeniteemalise näituseprojekti näitel ja jooksul.

Kestliku näituse mudel

Kogukond ja sotsiaalne vastutus

 • korraldame avalikkusele suunatud keskkonnateadlikkuse teemasid puudutavaid näitusi, projekte, publiku- ja haridusprogramme;
 • edendame koostööd eri sihtgruppidega;
 • parandame muuseumide ligipääsetavust nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt.

Jätkusuutlik töökultuur

 • julgustame töötajaid muuseumi jätkusuutlikkuse teemadel kaasa mõtlema ja panustama;
 • järgime keskkonnahoidliku muuseumitöötaja meelespead, mis on kõikidele Eesti Kunstimuuseumi töötajatele juhiseks igapäevase tegevuse keskkonnahoidlikumaks muutmisel;
 • panustame töötajate keskkonnahoiu teadlikkuse tõstmisse, korraldades jätkusuutlikkuse teemadel infoüritusi ja koolitusi;
 • hoiame ja toetame töötajaid, soodustades erialast enesetäiendamist, õppimist ja õpetamist.