fbpx

Otsing

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu põhimäärus

§ 1 Üldsätted

(1) Kunstimuuseumi raamatukogu on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutseva riigimuuseumi Eesti Kunstimuuseum (edaspidi EKM) abifond, mis asutati 1924. a. Raamatukogu registreerimiskuupäev on 29. okt 1964; reg. nr 96.

(2) EKMi raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, sealhulgas EKMi põhimäärusest.

(3) EKMi raamatukogu tegevus toimub kooskõlastatult ja koostöös EKMi teiste struktuuriüksustega vastavalt EKMi tööplaanidele ning peadirektorilt saadud ülesannetele.

(4) EKMi raamatukogu asub EKMi ruumides, Kumu kunstimuuseumi hoones, Tallinnas. Postiaadress: Weizenbergi 34 / Valge 1, 10127 Tallinn

§ 2 Raamatukogu ülesanded

(1) EKMi raamatukogu põhiülesandeks on komplekteerida ja säilitada kunstialast kirjandust ja teha see kättesaadavaks lugejatele. Raamatukogu kasutamist reguleerib direktori käskkiri nr 99; 22. dets 2008.

(2) EKMi raamatukogu komplekteerib oma raamatukogu iseseisvalt, koostades oma kogu komplekteerimise ja muu tegevuse plaanid vastavalt temale pandud ülesannetele.

(3) EKMi raamatukogu kogub kõigi kunstiajaloo perioodide kohta ilmunud kirjandust (kunstiteooria- ja kriitika, kunstnike monograafiad, kunstinäituste kataloogid, kunstiajalood, teatmeteosed, foto- ja restaureerimisalane kirjandus, erialaajakirjad), pannes erilist rõhku Eesti kunsti käsitlevale kirjandusele.

(4) EKMi raamatukogu on Kunstiraamatukogude Ühenduse kaudu koostöös teiste Eestis asuvate kunstiraamatukogudega.

§ 3 EKMi raamatukogu õigused

EKMi raamatukogul on õigus:

(1) saada EKMi struktuuriüksustelt ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente ja abi;

(2) teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonda puudutavate struktuuriüksuse siseste normdokumentide muutmiseks;

(3) saada tööalase taseme tõstmiseks vajalikku koolitust;

(4) saada ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale ja kirjandust ning tehnilist ja infotehnoloogilist abi.

§ 4 EKMi raamatukogu kohustused

EKMi raamatukogu on kohustatud:

(1) täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;

(2) tagama talle töö tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu tööalase informatsiooni konfidentsiaalsuse vastavalt õigusaktides sätestatule;

(3) kasutama tema kasutusse antud vara ja vahendeid sihipäraselt ja heaperemehelikult;

(4) edastama EKMi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente.

§ 5 EKMi raamatukogu juhtimine

(1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu juhataja, kes koordineerib ja korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist vastavalt EKMi põhimäärusele, käesolevale põhimäärusele ja oma ametijuhendile.

(2) EKMi raamatukogu juhataja on otseses alluvuses EKMi peavarahoidjale.

(3) Raamatukogu juhataja:

1) vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest ja annab sellest aru peavarahoidjale;
2) määrab osakonna tööjaotuse;
3) teostab järelevalvet osakonna töötajate tööülesannete ja tööplaanide täitmise üle.

(4) EKMi raamatukogu juhataja äraolekul asendab teda peavarahoidja poolt määratud töötaja.

(5) EKMi raamatukogu töötajatega sõlmib töölepingud ja ütleb töölepingud üles EKMi peadirektor.

(6) EKMi raamatukogu töötajate tööülesanded määratakse kindlaks ametijuhenditega, mis on töölepingute lahutamatuteks osadeks.