fbpx

Otsing

Antiikesteetika ja muutuv vormikeel 14.01.2022 – 08.05.2022

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Sally von Kügelgen. Maadlejad. 1881. Süsi. Eesti Kunstimuuseum
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Antiikesteetika ja muutuv vormikeel

Esmakordselt tervikuna esitletav Eesti Kunstimuuseumi väliskunsti skulptuurikogu võimaldab meil arvukate näidete varal uurida ja mõista antiikkultuuri pärandi tähtsust Euroopa kultuuriloos.

Vaatleme ja analüüsime tuntud taieste nagu „Belvedere Apollon“ või „Mílose Venuse“ abil Euroopa ilukaanoni kujunemislugu ning selle mõjutusi hilisemate ajastute iluideaalidele. Mõõtes ja katsetades saame teada, kuidas matemaatika on seotud ideaalse inimkeha proportsioonide kujutamisega või kuldlõike kasutamisega kunstis. Vastame küsimusele, mis on esteetika. Kunstiteostega tutvumist lihtsustab tunnis kasutatav kunstikultuuri üldistav ajatelg ning muudab huvitavaks vormiliste ja sotsiaalsete aspektide paralleelne tõlgendamine. Antiikkunsti visuaalse vormikeele analüüsimisele lisaks tuletame meelde mütoloogilistes lugudes peituvaid metafoore, mille mõistmiseks ning toonaste tähtsaimate jumalate meeldetuletamiseks kasutame lõbusat teatraalset läbimängu. Õpime lähemalt tundma skulptuuriloomes kasutatavaid materjale, tehnikaid ja ajaloolisi töövahendeid, külastame avatud restaureerimistuba. Graafika ja fotomaterjal aitab mõista kopeerimise ajaloolist tähtsust ning tähenduse muutmise dokumenteerimist hilisemas kunstiloomes. Loovtegevusena valmistatakse kipsist reljeef.

Märksõnad: esteetika, skulptuur, vormikeel, materjalid, ümar- ja reljeefplastika, skulptuuri töötlemisviisid, proportsioon, kuldlõige, restaureerimine, antiikmütoloogia, sotsrealism.

Õpiväljundid:

Muuseumitund lõimib kunsti, ajalugu ja matemaatikat.

Tunni läbimisel õpilane:

 • mõistab Vana-Kreeka kujutava kunsti ilukaanonite mõju Euroopa hilisemate ajastute iluideaalidele;
 • nimetab antiikmütoloogia tegelasi;
 • teab, mis on kuldlõige;
 • võrdleb ja analüüsib antiik- ja nõukogude skulptuuri vormikeele ja sotsiaalsete aspektide kaudu;
 • kirjeldab oskussõnavara abil erinevaid skulptuuri valmistamise tehnikaid, materjale ning töövahendeid;
 • osaleb rühmatöös, avaldab oma arvamust ja väärtustab teiste seisukohti;
 • valmistab kipsist reljeefi.

Üldpädevused:

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

 • kultuuri- ja väärtuspädevustest suutlikust tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt;
 • õpipädevustest suutlikkus kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades ning seostada omandatud teadmisi varemõpituga;
 • suhtluspädevustest suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning esitleda ja põhjendada oma seisukohti.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Eel- ja järeltegevused

Enne muuseumitundi

 • Iga õpilane vaatab läbi Kadrioru kunstimuuseumi kodulehele ülespandud skulptuuri tehnikaid tutvustava video. Muuseumitunnis saame teadmisi meenutada ja üksteisega jagada.

Pärast muuseumitundi

 • Otsi linnaruumist erinevaid skulptuure ning võrdle nende vormikeelt, materjali ning tehnikat. Kas mõni skulptuur kannab antiikkultuuri iluideaali ilminguid? Põhjenda oma valikuid kaaslastele.