fbpx

Otsing

Mugavustsoonis. 4K-meetodiga 12.11.2021 – 09.10.2022

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Marco Laimre. Pistke Perse Oma Haaknõelad ehk P.P.O.H. 2004/2021. Diasec foto. Kunstniku loal
Gümnaasium
Muuseumitund

Mugavustsoonis. 4K-meetodiga

Muuseumitunni eesmärk on julgustada noori ise kaasaegset kunsti tõlgendama ning ühise arutelu ja erinevate arvamuste abil luua ja seostada uusi teadmisi.

Näitus „Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis“ pakub sissevaate nullindate kunsti ja näitab kümnendi kunsti hargnemist kõikvõimalikes suundades nii sisuliselt kui ka vormiliselt. Üheksakümnendatel alustanud kunstnikud saavutasid oma tippvormi ja uued noored kunstnikud tõid kunsti uued teemad ja sõnavara, sealhulgas arusaama kunstist kui uurimusest. Lisaks teemade ja kunstimeediumite rikkusele on põnev vaadata, millise jälje on jätnud kunstiajalukku 21. sajandi esimene kümnend, mis ühiskondlikus ja poliitilises plaanis kujundas paljuski maailma, milles praegu elame.
Muuseumitunnis kasutatakse 4K-meetodit, et luua arusaam kümnendi kunstist, toetudes uute teadmiste omandamisel õpilaste kogemustele. Kumu kaasaegse kunsti kaardid (4K) on Kumu hariduskeskuse välja töötatud meetod, mis on rajatud diskussioone soodustavatele küsimustele, abistades õpilasi teostega lähema kontakti saamisel. Tunnis on õpilastel võimalus ise teoseid tõlgendada. Tunnijuht suunab ja täiendab arutelu. Läbi diskussiooni tuuakse välja erinevaid arvamusi ning luuakse seoseid varasemate teadmistega.

Märksõnad: kaasaegne kunst, nullindad, kontseptuaalne kunst, ruumiinstallatsioon, seriaalsus, performance, rahvuslik narratiiv, globaliseerumine, sekkuv kunst, kehalisus, feminism

Õpiväljundid:

Tunni läbimisel õpilane:

  • vaatab ja tõlgendab kaasaegset kunsti;
  • kasutab ja uurib kunsti sõnavara;
  • töötab grupis koostöiselt ja esitleb rühmatööd;
  • osaleb arutelus, vastab küsimustele ja esitab küsimusi;
  • loob seoseid kunsti ja ühiskonna vahel.

Muuseumitund lõimib kunsti ja ühiskonnaõpetuse ainekavasid ja kujundab lisaks kultuuri- ja väärtuspädevusele ka suhtluspädevuse arenguks vajalikke oskusi.

Tunnis kasutatavad meetodid toetavad oskust teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides ning aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi. Samuti suunab tund võtma vastutust iseenda õppimise eest ning kunst ja arutelud teoste ümber julgustavad võtma kaasvastutust ka ühiskondlike protsesside eest, toetades nii kodanikupädevuseks vajalikke oskusi.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.