fbpx

Otsing

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing nimega Mittetulundusühing Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts (edaspidi nimetatud Selts), on vabatahtlikkuse alusel ühinenud eraõiguslike ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon. Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.2 Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.4 Seltsil on oma logo, pitsat ja muu sümboolika.
1.5 Seltsil on oma arvelduskonto.
1.6 Selts ei jaga oma varasid või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, ega Seltsile annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud abikaasadele, otsejoones sugulastele, õdedele või vendadele, õdede või vendade alanejatele sugulastele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.
1.7 Selts ei anna punktis 1.6 nimetatud isikutele ka laenu ega laenutagatist, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
1.8 Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise ja eesmärgipärase tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
1.9 Seltsi tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.10 Seltsi halduskulud peavad vastama tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.
1.11 Selts ei kanna varalist ja juriidilist vastutust oma liikmete kohustuste eest, samuti ei kanna Seltsi liikmed varalist ja juriidilist vastutust Seltsi kohustuste eest.

2. Seltsi tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

2.1 Seltsi eesmärk on kaasa aidata kunsti arengule Eestis ja selle populariseerimisele Eesti elanike seas, tutvustada Eesti kunsti välismaal, sealhulgas toetada Eesti Kunstimuuseumi näituste korraldamist välismaal, Eesti Kunstimuuseumi tegevuse arendamine, koondada avatud mõttelaadiga kultuurisõpru, kes on huvitatud kaasa aitama Eesti Kunstimuuseumi kogude kasvule ja muuseumide arengule ning Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu arendamine ja toetamine.
2.2 Oma eesmärkide täitmiseks Selts:
2.2.1 kutsub ellu konkreetseid kunstiprojekte, korraldab konverentse, kokkutulekuid, kursusi, loenguid, näitusi, etendusi, õppereise jms;
2.2.2 kaasab Seltsi tegevusse kunstnikke, pedagooge, kollektsionääre ja teisi huvilisi;
2.2.3 teeb koostööd Eestis asuvate riiklike ja eramuuseumidega ja muuseumidega väljaspool Eestit.
2.3 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Selts arendada majandustegevust:
2.3.1 hooldab kinnis- ja vallasvara, võtab vastu annetusi ja pärandusi nii Eesti Vabariigist kui välisriikidest;
2.3.2 korraldab tuluüritusi (kontserdid, etendused, näitusmüügid, oksjonid, loteriid, korjandused, laadad jms);
2.3.3 arendab kirjastustegevust, määrab hinnad oma toodetele ja teenustele;
2.3.4 määrab abirahasid ja stipendiume;
2.3.5 valib auliikmeid ja määrab autasusid;
2.3.6 võtab laenu ja teostab muid põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikke tehinguid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

3. Seltsi vara

3.1 Seltsi vara tekib:
3.1.1 liikmemaksudest;
3.1.2 varalistest annetustest, korjandustest ja eraldistest era- ja juriidilistelt isikutelt Seltsi põhikirjalise tegevuse teostamiseks;
3.1.3 fondidelt ja sihtasutustelt taotletavaist rahalistest vahenditest;
3.1.4. tuluürituste korraldamisest ja kirjastamisest laekunud tuludest;
3.1.5 omandatud või loodud omavahendite arvelt, kaasa arvatud kasum Seltsi majandustegevusest;
3.1.6 Eesti ja välisriikide krediidiasutustest saadavatest laenudest;
3.1.7 muudest laekumistest.

4. Seltsi liikmed, liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine, väljaarvamine

4.1 Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma Seltsi põhikirja nõudeid, tasuma liikmemaksu ning esitab Seltsi juhatusele kirjalikus vormis sooviavalduse. Liikmemaksu tasumise kohustust ei ole Seltsi auliikmetel.
4.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus ühe kuu jooksul avalduse esitamise kuupäevast. Juhatuse otsusega mittenõustumisel otsustab liikmeks vastuvõtmise üldkoosolek.
4.3 Seltsi liikmeks vastuvõetud isikul tekivad kõik liikme õigused ja kohustused liikmeksvõtmise otsuse langetamise päevale järgnevast päevast, kui otsuses ei ole määratud teisiti.
4.4 Seltsil peab olema vähemalt kolm liiget. Kui Seltsi liikmete arv langeb alla kolme, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama Seltsi lõpetamise avalduse.
4.5 Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsist saab välja astuda pärast 30 (kolmekümne) kalendripäevase etteteatamistähtaja möödumist. Seltsi juhatus kustutab pärast tähtaja möödumist Seltsist väljaastunu Seltsi liikmete nimekirjast.
4.6 Liikmelisuse lõppemisel liikme poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata. Kui liige lahkub majandusaasta keskel, peab ta liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
4.7 Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
4.7.1 liige kahjustab oma tegevusega Seltsi mainet;
4.7.2 liikme tegevus ei ole kooskõlas Seltsi põhimõtete ja eesmärkidega;
4.7.3 liige ei ole kahe aasta jooksul osalenud Seltsi töös;
4.7.4 liikmemaks on tasumata kahe aasta jooksul;
4.7.5 korduvalt jätab täitmata Seltsi põhikirjas toodud sätteid.
4.8 Seltsist väljaarvamisel on Seltsi juhatusel õigus nõuda liikmelt Seltsi poolt ettenähtud maksete tasumist ja tema poolt võetud kohustuste täitmist.
4.9 Seltsi juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva ette. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda tema väljaarvamist otsustaval juhatuse koosolekul ja vaidlustada juhatuse otsus järgmisel Seltsi üldkoosolekul.
4.10 Liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Seltsis lõpeb.

5. Liikme õigused ja kohustused

5.1 Seltsi liikmel on õigus:
5.1.1 osaleda Seltsi üritustel;
5.1.2 esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;
5.1.3 osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
5.1.4 olla valitud Seltsi juhtorganitesse;
5.1.5 saada Eesti Kunstimuuseumi elektroonilist uudiskirja;
5.1.6 saada kutse kõikidele Eesti Kunstimuuseumi haldusalas olevates muuseumides toimuvatele näituste avamistele;
5.1.7 kanda Seltsi märki.
5.2 Seltsi liige on kohustatud:
5.2.1 täitma Seltsi põhikirja;
5.2.2 täitma Seltsi juhatuse otsuseid;
5.2.3 teatama Seltsi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja isikuandmed;
5.2.4 tasuma liikmemaksu jooksva aasta 31. jaanuariks või muul juhatuse poolt määratud tähtajaks:
5.2.5 aitama oma tegevusega kaasa Seltsi arengule;
5.2.6 hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt Seltsile kuuluvat vara;
5.2.7 hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel Seltsi mainet;
5.2.8 mitte avaldama Seltsi kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või üldkoosoleku poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;
5.2.9 Seltsist väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 kalendripäeva jooksul temale kasutada antud Seltsi vara;
5.2.10 Hüvitama Seltsile oma tegevuse, mille riisikot ta kannab, tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale õigusele.

6. Üldkoosolek

6.1 Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
6.2 Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord aastas või täiendavalt vastavalt vajadusele. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses ettenähtud juhtudel. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord tehakse Seltsi liikmeile teatavaks vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva enne selle toimumist. Üldkoosoleku kutse loetakse korrektselt edastatuks kui see on edastatud liikme avalduses näidatud e-kirja või postiaadressile.
6.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest.
6.4. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm (3) liiget.
6.5 Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud eelpool nimetatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
6.6 Üldkoosolekut juhatab üldkoosoleku poolt valitud juhataja.
6.7 Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest, kui seaduses pole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Selts otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
6.8 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.8.1 Seltsi põhikirja muutmine, milleks on vajalik üldkoosoleku üle 2/3 (kahe kolmandiku) häälteenamus;
6.8.2 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine põhikirja punktis 8.3. ettenähtud ulatuses;
6.8.3 Seltsi tegevuse aastaaruande kinnitamine;
6.8.4 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

7. Kunstipatroonide kogu

7.1. Seltsis on Kunstipatroonide Kogu (edaspidi nimetatud Kogu), mille moodustavad isikud, kes osutavad Seltsile olulist majanduslikku tuge seoses Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega.
7.2. Kogu liikmeks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tasuvad igal majandusaastal Seltsi juhatuse poolt selleks majandusaastaks kinnitatava kõrgendatud liikmemaksumäära või teevad annetuse sama summa väärtuses. Nimetatud liikmemaksumäära või annetuse tegemine annab õiguse kuuluda automaatselt nii Seltsi liikmeskonda kui ka Kogusse, täiendavalt liikemaksu tasumata. Nimetatud isik esitab Seltsi juhatusele põhikirja punktis 4 ettenähtud avalduse.
7.3. Juhul, kui Kogul on vähemalt kaks (2) liiget, võtavad nad vastu Kogu pädevusse antud otsuseid Kogu koosolekul, mis toimub vähemalt 1 kord aastas.
7.4. Kogu koosoleku pädevusse kuulub:
7.4.1. kahe (2) Kogu liikme valimine Seltsi juhatusse ja nende tagasikutsumine Seltsi juhatusest;
7.4.2. Kogu liikme väljaarvamise otsustamine Kogust;
7.4.3. Kogu liikme väljaastumise otsustamine Kogust;
7.4.4. Ettepanekute tegemine Seltsi juhatusele.
7.5 Kogu liikmel on lisaks põhikirja punktis 5.1. nimetatule alljärgnevad õigused:
7.5.1. võimalus olla püsivalt info- ja mõttevahetuses Eesti Kunstimuuseumi juhtidega; ning
7.5.2. muud Seltsi juhatuse poolt määratud õigused.
7.6. Seltsi juhatusse Kogu poolt valitud kahele (2) Kogu liikmele laienevad lisaks seadusest tulenevatele ka põhikirja punktis 8 ettenähtud juhatuse liikme õigused ja kohustused, välja arvatud, kui punktis 7 on ettenähtud teisiti.
7.7. Kogu koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal või esindatud on üle poole Kogu liikmetest.
7.8. Kogu koosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole Kogu koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Isiku valimisel loetakse Kogu koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Igal Kogu liikmel on Kogu koosolekul üks hääl.
7.9. Kogu koosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Kogu liikmed.
7.10. Juhul, kui Kogusse kuulunud isik ei tasu ettenähtud liikmemaksu tähtaegselt, võib nimetatud liikme Kogust välja arvata. Juhul, kui nimetatud Kogu liige kuulub Seltsi juhatusse, kutsutakse liikmemaksu tähtajaks tasumata jätnud liige Seltsi juhatusest viivitamatult tagasi. Samuti on Kogul igal ajal õigus sõltumata põhjusest oma otsusega Kogu poolt valitud juhatuse liige tagasi kutsuda enne volituste tähtaja möödumist. Kogu liikmete nimekirja peab Seltsi juhatus.
7.11. Kogust väljaastumiseks esitab liige Kogu koosolekule kirjaliku avalduse. Kogust saab välja astuda pärast 30 (kolmekümne) kalendripäevase etteteatamistähtaja möödumist. Seltsi juhatus kustutab pärast tähtaja möödumist väljaastunud Kogu liikme Kogu liikmete nimekirjast.
7.12. Liikmelisuse lõppemisel Kogu liikme poolt tasutud kõrgendatud liikmemaksu ja muid summasid ei tagastata. Kui Kogu liige lahkub majandusaasta keskel, peab ta nimetatud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
7.13. Juhul, kui isik arvatakse välja või ta astub välja Kogust, säilib tema staatus Seltsi liikmena. Sellisel juhul on ta kohustatud täitma Seltsi liikmele käesolevas põhikirjas ettenähtud kohustusi ja kasutama õigusi.

8. Juhatus

8.1 Juhatus juhib Seltsi tegevust ning esindab Seltsi õigustoimingutes.
8.2 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
8.3 Seltsi juhatus on viie- kuni seitsmeliikmeline; üldkoosolek valib viis juhatuse liiget, Kogul on õigus valida kaks (2) juhatuse liiget.
8.4 Juhatuse volituste tähtaeg on kaks (2) aastat.
8.5 Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul juhatuse esimehe või tema äraolekul juhatuse aseesimehe kokkukutsumisel.
8.6 Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega kui koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikmetest.
8.7 Juhatuse pädevusse kuulub:
8.7.1 Seltsi tegevuskava ja eelarve koostamine ja täitmise korraldamine;
8.7.2 üldkoosoleku kokku kutsumine;
8.7.3 juhatuse esimehe valimine;
8.7.4 Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine;
8.7.5 Seltsi liikmete kohta arvestuse pidamine;
8.7.6 aastaaruande koostamine ja esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;
8.7.7 liikmete Seltsi vastuvõtmise otsustamine ja nende Seltsist väljaarvamise otsustamine;
8.7.8 vastavalt seadusele ja põhikirjale Seltsi vara valdamine ja kasutamine;
8.7.9 Seltsi raamatupidamise korraldamine;
8.7.10 Seltsi põhikirja muutmise ettepanekute esitamine üldkoosolekule;
8.7.11 Punktis 7 ettenähtud juhatuse ülesannete teostamine ja täitmine;
8.7.12 Aunimetuste andmine isikutele eriliste teenete eest Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel ja täitmisel. Aunimetuse(d) töötab välja, annab ja kinnitab juhatus oma otsusega (sealhulgas sellega kaasnevad õigused).
8.7.13. Seltsi sümboolika väljatöötamine.
8.8 Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige eraldi.
8.9 Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda enne volituste lõppemise tähtaega kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Seltsi juhtida või mõnel muul olulisel põhjusel.

9. Seltsi tegevuse järelevalve

9.1 Järelevalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle võib üldkoosolek määrata revidendi või audiitorkontrolli. Revidendiks ega audiitoriks ei või olla seltsi liige ega raamatupidaja.
9.2 Juhatus peab võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
9.3 Revident või audiitor koostab revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta arvamuse või aruande, mille esitab üldkoosolekule.

10. Seltsi tegevuse lõpetamine

10.1 Selts lõpetab tegevuse:
10.1.1 üldkoosoleku otsusega;
10.1.2 Seltsi pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
10.1.3 Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kolme;
10.1.4 Üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid.
10.2 Seltsi tegevuse võib alati lõpetada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 3/4 (kolm neljandikku) üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
10.3 Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine kooskõlas mittetulundusühingute seaduses sätestatuga.
10.4 Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes määrab likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse.
10.5 Seltsi lõppemisel kantakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle mõnele mittetulundusühingule või sihtasutusele, kes on kantud tulumaksusoodustusi saavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
10.6 Seltsi sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korra, kriminaalseaduse või heade kommetega, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara riigile.
10.7 Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

Seltsi põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 06. veebruari 2008. aasta Seltsi üldkoosoleku otsusega.