fbpx

Otsing

Karikatuuri võim 04.11.2023 – 28.04.2024

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Honoré Daumier (1808‒1879). Vaadake, see on ainus poissmehekorter … Sarjast „Locataires et proprietaires“. Litograafia. Le Charivari. 27.04.1854. R. Paul Firnhaberi kogu
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Karikatuuri võim

Kunstnik Honoré Daumier’ karikatuurid viivad meid 19. sajandi Pariisi – linna, mis pidevate muutuste ja raskete olude kiuste lausa pulbitses elust ja kultuurist.

Muuseumitund on jaotatud osadeks, kus räägitakse 19. sajandi Euroopa eluolust ja muredest ning õpilased saavad nii kirjas kui ka pildis väljendada oma arvamust tänapäeva ühiskonna kohta. Tabavate ja meisterlikult joonistatud pilapiltide eeskujul katsetame visandamisvõtteid ning proovime joonistada söetehnikas karikatuuri. Teoste analüüsimisel õpime, mis on karikatuur ja milline on selle tähtsus kunstivormina. Muuseumitunni lõpuks valmib klassi peale 19. sajandi satiirilehe stiilis illustreeritud ajalehe mustand, mis jääb näitusekülastust meenutama.

Märksõnad: karikatuur, graafika, litograafia, söejoonistus, Honoré Daumier, ühiskonnakriitika, satiir, 19. sajandi Euroopa, suurlinna elu, ajakirjandus, sõnavabadus

Muuseumitund lõimib ajaloo-, ühiskonna- ja kunstiõpetust.

Tunni jooksul õpilane:

 • võrdleb tänapäeva ühiskonda 19. sajandi Euroopaga
 • analüüsib karikatuuridel kujutatud ühiskondlikke probleeme
 • visandab söejoonistustehnikas karikatuuri või šarži
 • tutvub litograafiatehnikaga
 • arutleb sõnavabaduse olulisuse üle
 • nimetab kunstnik Honoré Daumier’ kaasaja suurkujusid
 • osaleb rühmatööna illustreeritud ajalehe mustandi loomises.

Muuseumitund arendab põhikooli riikliku õppekavaga ette nähtud üldpädevusi, toetades suutlikkust:

 • tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimeste, ühiskonna ja loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandit ning nüüdiskultuuri;
 • väärtustada kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt;
 • kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades ning seostada omandatud teadmisi varem õpituga;
 • väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid, ning esitada ja põhjendada oma seisukohti.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Eel- ja järeltegevused

Enne muuseumitundi

 • Otsige klassis või iseseisva tööna kättesaadavatest ajalehtedest ja muudest meediaväljaannetest karikatuure. Millistes väljaannetes tänapäeval karikatuure avaldatakse? Mis teemadel karikatuure leidsid? Kuidas kirjeldaksid oma sõnadega, mis on karikatuur?

Pärast muuseumitundi

 • Näitusel eksponeeritud karikatuurid on valminud litograafia- ja puugravüüritehnikas. Otsige internetist videoid nendes tehnikates graafiliste lehtede loomise kohta. Võrrelge nende tehnikate eeliseid ja puuduseid ajalehe illustreerimisel. Uurige, millised eesti kunstnikud on neid kasutanud. Kui levinud on need tehnikad tänapäeval?