fbpx

Otsing

Modernism ja identiteet 13.04.2024 – 25.08.2024

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Joaquim Mir (1873–1940). Osa kunstniku maja seinamaalingutest Trinxetis. 1904. Õli. Colección EL CONVENTET, Barcelona
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Modernism ja identiteet

Näitus „España Blanca y Negra. Hispaania maastikud Fortunyist Picassoni“ on erakordne võimalus näha oma silmaga maailmas tunnustatud kunstnike loomingut, kelle panuseks võib lugeda ühe riigi visuaalse identideeti kujunemist. Õpilased saavad teadlikuks kunsti võimalustest mõjutada terveid põlvkondi. Pablo Picasso, Joaquin Mir, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga ja Marià Fortuny on vaid mõned nimed, kes oma uuendusliku pildikeelega andsid hoogu modernse kunsti sünnile Hispaanias.

Selleks, et erinevad kunstivoolud paremini selgeks saaks, kasutame grupitöös modernismi kunstivoole selgitavaid töölehti. Tund lõppeb teadmisi kinnistava loovtegevusega.

Märksõnad: rahvuslik identiteet, modernistlikud kunstivoolud, kunstianalüüs, visuaalkultuuri areng, kunsti väljendusvahendid, kultuuripärand.

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • kirjeldab modernistlikku kunsti vormikeelt;
 • rakendab loovat ning kriitilist mõtlemist kunstivoolude eristamisel;
 • võrdleb ja analüüsib tuntud kunstnike loomingut;
 • mõistab kultuuripärandi olulisust ning mõju rahva identiteedi kujunemisele;
 • annab ja võtab vastu konstruktiivset tagasisidet grupitöö kestel.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi:

 • väärtustada kultuurilist mitmekesisust, kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt;
 • seostada omandatud teadmisi varemõpituga;
 • kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades;
 • suutlikkust ennast selgelt, asjakohaselt väljendada ning oma seisukohti esitada ja põhjendada.

Muuseumitund lõimib ajalugu ja kunstiõpetust.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ettepanekud eel- ja järeltegevusteks

Enne muuseumitundi

 • Vali üks järgnevatest kunstnikest ning tutvu tema eluloo ning loominguga: Marià Fortuny, Eugenio Lucas Velázquez, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, Pablo Picasso.
  Valmista ette mõni küsimus, mis sind kunstniku kohta veel huvitab ning võta see õppekäigule kaasa.

Pärast muuseumitundi

 • Esitle kaaslastele oma teadmisi kunstniku kohta. Too välja, mis on kõige olulisem, mida said kunstniku kohta õppekäigul teada.
 • Leia uuritud kunstniku loomingule sarnane näide eesti kunstnike loomingust. Põhjenda oma valikut.
 • Loo oma kunstiteos, kombineerides enda ideid uuritud kunstniku loominguga.