fbpx

Otsing

Antiikmütoloogia ja skulptuurikunst Püsinäitusel

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Joseph von Kopf tundmatu antiikmeistri järgi. Otricoli Zeus. 19. saj. Marmor. Eesti Kunstimuuseum
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Antiikmütoloogia ja skulptuurikunst

Eesti Kunstimuuseumi väliskunsti skulptuurikogu võimaldab uurida ja mõista antiikkultuuri pärandi tähtsust Euroopa kultuuriloos. Vaatleme tuntud taieste nagu Belvedere Apolloni või Milose Venuse abil Euroopa ilukaanoni kujunemislugu ning selle mõju hilisemate ajastute iluideaalidele.

Mõõtes ja katsetades saame teada, kuidas matemaatika aitab kujutada täiuslike proportsioonidega inimkeha ja mis on kontrapost. Kunstiteostega tutvumist lihtsustab tunnis kasutatav üldistav ajatelg. Uurime, kas antiikmüütides peituvad metafoorid kehtivad ka tänapäeval. Tähtsaimate jumalate meeldetuletamiseks mängime lõbusat otsimismängu. Õpime lähemalt tundma skulptuuriloome materjale ja tehnikaid.
Loovtegevusena valmistab iga osaleja kipsist reljeefi.

Märksõnad: antiikmütoloogia, kultuuripärand, skulptuur, vormikeel, materjalid, ümar- ja reljeefplastika, skulptuuri töötlemisviisid, proportsioon, ideaal, kontrapost.

Muuseumitund lõimib kunsti, ajalugu ja kirjandust.

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • mõistab Vana-Kreeka kujutava kunsti ilukaanonite mõju Euroopa hilisemate ajastute iluideaalidele;
 • oskab nimetada antiikmütoloogia tegelasi;
 • teab, mis on kontrapost;
 • oskab müütides peituvaid metafoore seostada igapäevaelu sündmustega;
 • tunneb oskussõnavara, mis võimaldab kirjeldada erinevaid skulptuuri valmistamise tehnikaid ja materjale;
 • osaleb rühmatöös, avaldab oma arvamust ja väärtustab teiste seisukohti;
 • on loovtegevusena valmistanud kipsist reljeefi.

Muuseumitund toetab riikliku õppekava üldpädevusi, aidates

 • tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimeste, ühiskonna ja loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandit ning nüüdiskultuuri;
 • väärtustada kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt;
 • kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades ning seostada omandatud teadmisi varemõpituga;
 • ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid, ning esitada ja põhjendada oma seisukohti.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Eel- ja järeltegevused

Enne muuseumitundi

 • Õpilane vaatab läbi vähemalt kaks Kadrioru kunstimuuseumi kodulehele üles pandud videot skulptuuritehnikate kohta. Muuseumitunnis saame teadmisi meenutada ja üksteisega jagada.

Pärast muuseumitundi

 • Otsi linnaruumist skulptuure ning võrdle nende vormikeelt, materjali ja tehnikat. Kas mõni skulptuur peegeldab antiikkultuuri iluideaali? Põhjenda oma valikuid kaaslastele.